• PGS.TS PHẠM ĐỨC CƯỜNG

    Trưởng Bộ môn Nguyên lý Kế toán, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân[...]

  • TS. PHẠM THỊ THỦY

    Giảng viên chính, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân[...]

  • Đường đến chúng tôi